Giới thiệu về việt tinh anh

Giá trị cốt lõi

Chúng tôi tin rằng tất cả các giá trị dưới đây sẽ giúp chúng tôi cùng nhau đạt được các mục tiêu đã đặt ra.

Ưu tiên phục vụ khách hàng

Trách nhiệm toàn phần

Sáng tạo và Quyết tiến

Cởi mở và Tôn trọng

Tinh thần đồng đội